Chi bộ Đảng thành lập ngày 01/10/1989. Công đoàn cơ sở được thành lập tháng 09 năm 1989.